ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ...สูตรเข้มข้น | Bio-fertilizer

คุณสมบัติและประโยชน์

หมักจากปลา เปลือกหอย กุ้ง ปู และกระดูก อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างราก แตกกิ่ง แตกยอด แตกกอ แตกหน่อ สร้างดอกทำให้ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคและเพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกและไม้ผล ทุกชนิด

ส่วนประกอบด้วย

การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในพื้นที่การเกษตร

พื้นที่การเกษตรอัตราปุ๋ยอินทรีย์น้ำวิธีการใช้
ข้าว
แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว
ช่วงเตรียมดิน
ช่วงการเจริญเติบโต
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
เมล็ดข้าว 20 กิโลกรัม
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 5 ลิตร/ไร่ เมื่อข้าวอายุ 30, 50 และ 60 วัน
แช่เมล็ดข้าวเป็นเวลา 12 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นพักไว้ 1 วัน แล้วนำไปปลูกฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดินหรือก่อนไถกลบตอซังข้าว
พืชไร่
ช่วงการเจริญเติบโต
แช่ท่อนพันธ์อ้อยและมันสำปะหลัง
ปุ่ยอินทรีย์น้ำ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ 500 ลิตร ในพื้นที่ 5 ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 10 วัน ก่อนออกดอกและช่วงติดผล แช่ท่อนพันธุ์อ้อยหรือมันสำปะหลังเป็นเวลา 12 ชั่วโมงแล้วลงปลูก
พืชผักและไม้ดอก
 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ 1,000 ลิตร ในพื้นที่ 10 ไร่ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 10 วัน
ไม้ผล
 ปุ่ยอินทรีย์ 1 ลิตร เจือจางด้วยน้ำ 500 ลิตร ในพื้นที่ 2 ไร่ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือนช่วงกำลังเจริญเติบโตก่อนออกดอกและช่วงติดผล

ข้อเสนอแนะ  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จะต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์

ที่มา:  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน