สั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

 • อำเภอเมือง
  1. คุณจรรรยา  ลิมปิทีป
    081-952-6777

จังหวัดเชียงราย

 • อำเภอเมือง
  1. คุณศตชาติ  อินต๊ะสงค์
    081-021-4579

จังหวัดลำพูน

 •  
  1. คุณปู
    099-453-3298

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • อำเภอปาย
  1. คุณสายฝน ชูตรงจรูญ
    086-188-8475

จังหวัดลำปาง

 •  
  1. คุณอุมา จินโนวาส
    088-251-7253, 088-252-6883

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

 • อำเภอนาคู
  1. คุณวุฒิชัย  ทำนาผล
    099-830-0397

จังหวัดขอนแก่น

 • อำเภอเมือง
  1. มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    043-863-804, (คุณบี 086-860-1868)
  2. AGRO Outlet อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    097-214-1209
  3. ซุปเปอร์สโตร์ปลอดสารพิษ เอเดน-ขอนแก่น
    043-228235, 089-841-5594, 089-841-5594
 • อำเภอน้ำพอง
  1. คุณนัยนา  ไพบูลย์(ร้านพีพีคาร์แคร์)
    081-871-8273

จังหวัดนครราชสีมา

 • อำเภอเมือง
  1. คุณจุฬารัตน์  วงศ์ษา
    098-159-3982
  2. คุณรัตนา  รุ่งเจริญพงษ์ หจก.รวมวิทยานครราชสีมา
    081-877-0307

จังหวัดชัยภูมิ

 • อำเภอเมือง
  1. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทอง (ร้านก้อนคำ สิทธิวงศ์)
    089-710-9194, 085-419-2489
  2. ไปรษณีย์ชัยภูมิ คุณทิพย์วรินทร์  เปล่งสุวรรณ์
    091-831-7545
  3. ร้านประชารัฐ ปั้ม ปตท.ตรงข้ามบิ๊กซีชัยภูมิ
 • อำเภอจัตุรัส
  1. ร้านดอนละนาม(ปลาส้มไร้ก้าง)
  2. ร้านจัตุรัสเอสเพสใน ปั้ม ปตท.ข้างเซเว่น อ.จัตุรัส
    086-255-5154

จังหวัดสุรินทร์

 • อำเภอเมือง
  1. คุณสุวรรณา  แซ่อึ้ง 
    093-998-1580

จังหวัดหนองบัวลำภู

 • อำเภอเมือง
  1. คุณพิสมัย  โสชู  
    089-712-8467, 087-221-6316

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

 • เขตบางแค
  1. คุณศิริพร  พิริยธรรม  
    098-252-7237
 • เขตพญาไท
  1. ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก(คุณตุ๊ดตู่)  
    088-426-8668
 • เขตลาดพร้าว
  1. คุณยุภา บุณเรือง  
    089-205-1099
  2. คุณสุทธาสินี  กว้างขวาง  
    096-559-6147, 081-910-5100
 • เขตคลองสามวา
  1. คุณชูศักดิ์  ลอย(ตั้ม)  
    081-372-7991
 • เขตดอนเมือง
  1. พ.ต.ท.กิติศักดิ์  เกตุกะเสริม  
    086-793-9342, 094-959-9916
 •  
  1. คุณหยกมรกต วงศ์ธนนันท์  
    081-890-9097

จังหวัดปทุมธานี

 • ตำบลคลองหก
  1. คุณปาณิศา  กุหลาบกุลี  
    083-179-1287

จังหวัดนครปฐม

 • อำเภอเมือง
  1. คุณเอมอมร  สารพันธุ์  
    081-942-5674

จังหวัดนนทบุรี

 • อำเภอปากเกร็ด
  1. คุณยุภา บุญเรือง  
    089-205-1099
  2. คุณสมสนิท  ทับทิมดี  
    083-832-0211

จังหวัดราชบุรี

 •  
  1. คุณจริยา อุ่นตา  
    092-680-3877

ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี

 • อำเภอเมือง
  1. คุณถาวรสิทธิ์  งามเรียม(โกหล่ำ)  
    062-593-9698

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  1. คุณจำนงค์  นาคสีเหลือง  
    081-750-3931

จังหวัดระยอง

 • อำเภอเมือง
  1. คุณสมจิต – คุณสุทธิชัย  
    080-976-5356

จังหวัดจันทบุรี

 • อำเภอเมือง
  1. คุณธนิดา  ผ่องโสภา  
    081-949-8365
 • อำเภอสอยดาว
  1. คุณวิลัยพร  ถนอมงาม สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด  
    080-635-0159

ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • อำเภอเมือง
  1. คุณลักขณา  รัตนพฤษ์ขจร ศูนย์การค้าโรบิลสัน ที่ร้านวังเด็กเบเกอรี่  
    081-968-1736

จังหวัดนราธิวาส

 • อำเภอเมือง
  1. คุณอรัญญา  อามีเราะ  
    081-099-4371, 081-275-7705, 080-705-5208
 • อำเภอสุไหง-โกลก
  1. เภสัชกรสมโภชน์  หงษ์กัตติอานนท์  ร้าน ส.เจริญเภสัช
    081-990-8456

จังหวัดยะลา

 • อำเภอเมือง
  1. คุณพรทิพย์  สำราญ  
    082-281-9973

จังหวัดภูเก็ต

 • อำเภอเมือง
  1. คุณกรษณ  งามเรียม(เฮียกร)  
    081-693-3901