เกร็ดความรู้

ข้าวกล้องงอกผง..ชงดื่ม (6 สายพันธ์ ผสมธัญพืชและสมุนไพร)


Instant Germinated Gaba Rice and grains (6 types of Germinated Brown Rice(GBR) powder)


Instant Germinated Gaba Rice and grains (6 types of Germinated Brown Rice(GBR) powder)


แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)


แผนภูมิเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง


วิธีผลิตข้าวฮางงอกของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง

ขั้นตอนที่ 1 แช่

ขั้นตอนที่ 2 บ่ม

ขั้นตอนที่ 3 นึ่ง

ขั้นตอนที่ 4 ตาก

ขั้นตอนที่ 5 คัดเมล็ด

การเพาะข้าวกล้องงอก

ปัจจุบันการสาธารณสุขของไทย ส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพด้วยการป้องกันก่อนที่จะป่วย จึงทำให้กระแสการดูแลสุขภาพของคนไทยไม่ว่าทางด้านอาหาร การออกกำลังกาย เป็นที่นิยม โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ หนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือ ข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายเป็นที่ยอมรับ และยังพบอีกว่าข้าวกล้องถ้าทำให้งอกยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการงอกจะทำให้สารอาหารภายในเมล็ดเกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช วงศ์สินชวน (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

<< อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การงอกของเมล็ดพันธุ์

การงอกของเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในวัฎจักรชีวิตพืช เมื่อเมล็ดสุกแก่เต็มที่เมล็ดจะอยู่ในสภาวะนิ่ง คือ เกิดขบวนการต่างๆ ภายในเมล็ดน้อยมาก อัตราการหายใจต่ำจนเกือบจะไม่สามารถสังเกตเห็นปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเมล็ดได้รับปัจจัยดังกล่าวที่เหมาะสม ทำให้เมล็ดที่เคยอยู่ในสภาวะนิ่งเกิดขบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและชีวเคมีภายในเมล็ด แล้วเมล็ดจึงงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นพืชปกติต่อไป

<< อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การดูดซึมน้ำในช่วงการงอกของเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์พืชโดยทั่วไป เมื่อพัฒนาถึงระยะเจริญเต็มวัยทางสรีรวิทยาแล้ว เมล็ดมีการสูญเสียน้ำออกจากเมล็ดจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว แต่ก็ยังมีการหายใจ ซึ่งก็หมายถึงการใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงาน เมล็ดพันธ์ ที่เก็บรักษาไว้นั้นเปรียบเสมือนคนที่กำลังนอนหลับ ยังมีชีวิต มีการหายใจ เมื่อนำเอาเมล็ดเหล่านั้นไปปลูก และเมื่อได้รับปัจจัยที่เหมาะสมแก่การงอกแล้ว จะเกิดกระบวนการต่างๆ ขึ้นภายในเมล็ด ทำให้เอ็มบริโอเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า โผล่พ้นจากเปลือกเมล็ดออกมา มีส่วนของใบ ลำต้น และรากอ่อน ชัดเจน บทความนี้มีวัตถุปรสงค์เพื่ออภิปรายลักษณะของการดูดซึมน้ำในช่วงการงอกของเมล็ดพันธุ์

ที่มา:  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

<< อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>