ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ผลิตภัณฑ์

 1. ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง
 2. ๑.๒ ผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องเพาะงอกเม็ด ๖ สายพันธุ์
 3. ๑.๓ ผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
 4. ๑.๔ ผลิตภัณฑ์ ข้าวฮางงอกลืมผัว
 5. ๑.๕ ผลิตภัณฑ์ ข้าวฮางงอกมะลิ 105
 6. ๑.๖ ผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวแดง

๒. ความเป็นมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพรร่วมกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สำรวจและคัดเลือกพื้นที่นาของชาวบ้าน หมู่ ๓,๔,๙,๑๐,๑๑ ของตำบลโพนทองได้นำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ มาปลูก แล้วส่งขายให้ประเทศสิงคโปร์รวมระยะเวลา ๓ ปี หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ ดิฉันประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลโพนทอง ทั้งเรื่องการปรับปรุงบำรุงพื้นดินให้ปลอดสารพิษ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวของประชาชนในตำบล

อีกประการหนึ่ง ในระยะนั้นโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมีปัญหามาก การแปรรูปข้าวเป็นการแก้ปัญหา เรื่องการจำหน่ายข้าวของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ประกอบกับกลุ่มได้มองการณ์ไกลถึงข้าวคุณภาพที่ปลอดสารเคมี ข้าวคืออาหารและยาหม้อใหญ่ของคนทั้งโลก ด้วยเหตุนี้จึงร่วมหารือ/ประชุมจัดตั้งกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้น เพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวและนำข้าวมาแปรรูปเพื่อต่อยอด เพิ่มมูลค่ายิ่ง ๆ ขึ้น จากภูมิปัญญาไทยแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการสืบสานต่อยอดอาชีพบรรพบุรุษที่รักและเคารพ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้น

๓. อัตลักษณ์ (เอกลักษณ์) / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากพื้นที่นาด้านทิศเหนือของตำบลโพนทองหมู่ที่ ๓,๔,๖,๙,๑๐,๑๑ เป็นพื้นทีนาดอนลักษณะเป็นดินภูเขา และมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกข้าวและทดน้ำเก็บขังไว้ได้ 100%

๔. มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๔.๑ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “นาคแดง”

ตราสัญลักษณ์

๔.๒ OTOP สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

๔.๓ เครื่องหมาย อย.

๔.๔ เครื่องหมาย เจ

๔.๕ เครื่องหมาย GMP

๔.๖ เครื่องหมายมาตรฐาน Q

กษ 09 4400 2552 5836001

๔.๗ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัดชัยภูมิ

๔.๘ เครื่องหมายมาตราฐาน มผช.

มผช.1068/2558

๔.๙ เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล

เลขที่ กอท.ฮล. 96 1349 001 08 61

๔.๑๐ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP จังหวัดชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดคนพลังงาน ระดับประเทศ สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม

๔.๑๑ การประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๔.๑๒ ข้าวฮางงอก ๖ สายพันธุ์ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว ประเภทอาหาร โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙


๔.๑๓ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว ประเภทอาหาร โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๑๔ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสหกิจชุมชน

๔.๑๕ ใบรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือก

๔.๑๖ เกียรติบัตรได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นาข้าวอินทรีย์ของ นางสุวภัทร สิทธิวงศ์ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๔.๑๗ เกียรติบัตรได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นาข้าวอินทรีย์ของ นายจิตรภาณุ สิทธิวงศ์ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๔.๑๘ เกียรติบัตรได้ผ่านการอบรมขยายเครือข่ายมวลชนหลักสูตร “ปราชญ์ชาวบ้านไทย ใจรักษ์แผ่นดิน” ของนาย จิตรภาณุ สิทธิวงศ์ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๕. กระบวนการผลิต

 1. ๕.๑ วัตถุดิบและส่วนประกอบของ “ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์…ตรานาคแดง”
  1. ๑) ข้าวหอมนิลเพาะงอก (Germinated brown Hom Nil Rice)
  2. ๒) ข้าวสังหยดเพาะงอก (Germinated Sangyod brown Rice)
  3. ๓) ข้าวมะลิเพาะงอก (Germinated Jasmine Rice)
  4. ๔) ข้าวมะลิแดงเพาะงอก (Germinated red Jasmine Rice)
  5. ๕) ข้าวเหนียวเพาะงอก (Germinated Sticky Rice)
  6. ๖) ข้าวไรซ์เบอรี่เพาะงอก (Germinated Ricebery)
  7. ๗) งาดำ (Black Sesame Seeds)
  8. ๘) ถั่วเขียว (Mung bean Seeds)
  9. ๙) แก่นตะวันผง (Powdered Jerusalem artichoke)
 2. ๕.๒ ขั้นตอนการผลิต
  • วิธีผลิตข้าวกล้องงอกของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
  • เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต และการแปรรูป
   1. ๕.๒.๑ พื้นที่นาทุกคนในกลุ่มเครือข่ายจะต้องเข้าสู่การทำนาแบบ GAP (Good Agricuture Practice) การผลิตที่ดีและเหมาะสม ซึ่งในอนาคตเราต้องเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (Organic) ทุกขั้นตอนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ, กรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   2. ๕.๒.๒ กระบวนการทำข้าวกล้องงอก ต้องให้จมูกข้าวงอกผ่านเมล็ด(ข้าวฮาง) เท่านั้น
   3. ๕.๒.๓ การแปรรูปจากข้าวกล้องงอกเป็นข้าวผงจะต้องรีบทำทุกขั้นตอนในระยะเวลาที่ใกล้เคียงจะได้ไม่ปล่อยข้าวไว้นาน (เพื่อความสดของข้าว)

๖. ความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่น ที่ทีมงาน “ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง” มีให้แก่กัน

 1. ๖.๑ งานพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ๒๐ ม.ค.๒๕๕๘
 2. ๖.๒ ทีมงานข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง…รวมทีมกระชับความอบอุ่นในวันสงกรานต์
 3. ๖.๓ ทีมงาน “ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง” ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 4. ๖.๔ ณ ห้องผลิต

๗. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

 1. ๗.๑ แผนภูมิเครือข่ายวิสาหกิจชุม ศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
 2. ๗.๒ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • ๗.๒.๑ การออกบูธแสดงสินค้าภายในจังหวัด ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ
  • ๗.๒.๒ การจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต
   website: http://www.gonkham.com
   facebook: ผู้ผลิต ข้าวนาคแเดง
   line: gonkham.

๘. สนับสนุนโดย

๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกแด่ นางสุวภัทร สิทธิวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง (4 พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง ถวายข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๓. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับนายกรัฐมนตรี

๔. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมและสนับสนุน "ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง" วันที่ 15 มี.ค.59

๕. รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เยี่ยมชมบูธข้าวอัศจรรย์ตรานาคแดง

๖. นางชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๗. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๘. น.ส.ทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

๙. นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐. ท่านทูตอิหร่านเยี่ยมชมและสนับสนุน ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง

๑๑. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทองและทีมงาน มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

๑๒. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับ พลโทชาตอุดม ติตถะสิริรองเสนาธิการทหารบก

๑๓. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับท่านเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

๑๔. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุน “ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง” ๕ เม.ย. ๕๘.

๑๕. อดีตท่านทูตสหรัฐอเมริกา คริสตี้ เคนนี่ย์ เยี่ยมชมและสนับสนุน ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง

๑๖. ทีวีสีช่อง ๓ ถ่ายทอด “ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง” รายการคุณคำรณ หว่างหวังศรี เรื่อง กินข้าวให้เป็นยา ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๗. สัมภาษณ์ คนเป็นมะเร็งกับ ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๘. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง สัมภาษณ์อาชีพเด่นของจังหวัดชัยภูมิประจำปี ๒๕๕๗ ในงานมหกรรมอาชีพ จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

๑๙. สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ “ข้าวอัศจรรย์…ตรานาคแดง” แบรนด์ดังประจำถิ่นฉบับวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒๐. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

๒๑. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันสงกรานต์